Dôchodok z druhého piliera?

Autor: Branislav Karmažin | 25.7.2019 o 15:12 | (upravené 15.9.2019 o 10:56) Karma článku: 0,00 | Prečítané:  857x

Slovenský sporiteľ v druhom pilieri trpí - tendenciou sporiť v garantovaných fondoch; skutočnosťou, že sporil krátko; a tým, že znáša relatívne vysoké poplatky.

Výsledok dlhodobého sporenia v druhom pilieri je ovplyvnený okrem príspevkovej  sadzby (aktuálne 4,75% z hrubej mzdy resp. vymeriavacieho základu ak ste SZČO) najmä tromi ďaľšími faktormi: 1.) priemernou ročnou hrubou mierou zhodnotenia, 2.) dĺžkou sporenia a 3.) výškou poplatkov správcovskej spoločnosti.Veľkosť príspevkovej sadzby z hrubej mzdy resp. vymeriavacieho základu je determinovaná mierou politickej dohody o veľkosti solidarity medzi prvým a druhým pilierom (a ďalej v texte budeme uvažovať iba s ostatnými základnými faktormi). S prihliadnutím na tri nižšie popísané faktory slovenský sporiteľ v druhom pilieri v súčasnosti trpí - tendenciou sporiť v garantovaných fondoch; skutočnosťou, že sporil krátko; a tým, že znáša relatívne vysoké poplatky. 

Ponúkaný dôchodok, ako výsledok sporenia v druhom pilieri, je pravdepodobne oklieštený aj slabou konkurenciou na trhu výplaty dôchodkov, v dôsledku zatiaľ nízkeho objemu prostriedkov (málo dôchodcov, ktorí sporili v druhom pilieri a sporili krátku dobu). Finálnym produktom na trhu výplaty dôchodkov je relatívne nízky výplatný pomer medzi ponúkaným dočasným resp. doživotným dôchodkom v pomere k nasporenej sume.

  

1.) Priemerná ročná hrubá miera zhodnotenia – sporiteľ v druhom pilieri by sa mal orientovať smerom k indexovým fondom 

Sporitelia zväčša nemajú predstavu o teoretickej cieľovej sume, ktorú by pri rôznych druhoch investičných stratégií mohli dosiahnuť pri svojom aktuálnom príjme. Preto nemajú nastavenú správnu investičnú stratégiu od začiatku vstupu do druhého dôchodkového piliera s prihliadnutím na ich vek vstupu a z toho vyplývajúcej najpravdepodobnejšej dĺžky sporenia. Výsledkom je nesprávne nasmerovanie investičnej stratégie zväčša na garantované fondy, ktoré z  hľadiska dĺžky sporenia sú menej výkonné relatívne k akciovým a najmä indexovým fondom.

S cieľom vyššej informovanosti sporiteľov by mali dôchodcovské správcovské spoločnosti (ďalej len DSS) v súvislosti s uvedeným problémom za každý fond povinnosť uviesť na hlavnej webovej stránke jednotlivého fondu porovnanie výkonnosti fondu (od vzniku, priemernú výkonnosť za posledných 5 rokov a posledných 10 rokov) s výkonnosťou benchmarkového indexového fondu (napríklad MSCI World). Výsledkom by bolo, že sporitelia by si vedeli porovnať výkonnosť fondu v ktorom sporia s výkonnosťou indexového fondu (ktorého riziko je rozložené aj teritoriálne, ako aj aj sektorovo).

Z dlhodobého horizontu by sa mali základné vedomosti týkajúce sa sporenia stať pevnou súčasťou vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti.

Riešením z pohľadu nízkych priemerných ročných výnosov sporenia je zavedenie automatického vstupu do indexového fondu v rámci druhého piliera. Uvedené riešenie je ešte zatiaľ nerealizovaným zámerom aktuálnej vlády (na základe výsledkov analýzy IFP - https://www.finance.gov.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/publikacie-ifp/ekonomicke-analyzy/51-default-strategy-pension-savings-case-slovakia.html) a dúfajme aj budúcej vlády.

 

2.) Dĺžka sporenia – exponenciálny efekt, ktorý výrazne ovplyvňuje výsledok nasporenej sumy

Ako príklad výrazného vplyvu faktoru dĺžky sporenia na nasporenú sumu uvádzam názorný zjednodušený výpočet nasporenej sumy použitím vzorca (jednoduchého sporiteľa) bez zohľadnenia vplyvu poplatkov.

Nasporená suma = ((ročný príspevok do II. Piliera * (1 + priemerné ročné zhodnotenie)^počet rokov sporenia) -1) / priemerné ročné zhodnotenie

https://www.formiax.com/HTML/HTML_SK/ekonomicke_kalkulacky/Sporitel/Sporitel.html

Verzia 1 – 20 rokov sporenia; ročný príspevok do II. piliera – 600 EUR (50 EUR mesačne); priemerné ročné zhodnotenie vložených protriedkov – 4 %; počet rokov sporenia - 20; vložená suma = 12 000 EUR; nasporená suma = 17 867 EUR; Čisté zhodnotenie vložených peňažných prostriedkov za 20 rokov 48,9 %

Verzia 2 – 40 rokov sporenia; ročný príspevok do II. piliera – 600 EUR (50 mesačne); priemerné ročné zhodnotenie úspor – 4 %; počet rokov sporenia - 40; vložená suma = 24 000 EUR; nasporená suma = 57 015 EUR; čisté zhodnotenie vložených peňažných prostriedkov za 40 rokov 137,6 %

Verzia 3 – 60 rokov sporenia; ročný príspevok do II. piliera – 600 EUR; priemerné ročné zhodnotenie úspor – 4 %; počet rokov sporenia - 60; vložená suma = 36 000 EUR; nasporená suma = 142 794 EUR; čsté zhodnotenie vložených peňažných prostriedkov za 60 rokov 296,7 %

Z porovnania je zrejmé, že dĺžka sporenia sporiteľa zohráva kľúčovú úlohu pri veľkosti objemu výslednej nasporenej sumy v druhom pilieri.

Preto by stálo za úvahu umožniť sporenie v druhom pilieri aj deťom sporiteľov, čo by bolo jednou z odpovedí a riešením na aktuálne potenciálne slabý dôchodok. Dôchodkové sporenie by malo ponúkať možnosť založenia účtu sporiteľa v druhom pilieri pre deti sporiteľov s možnosťou zvýšenia si nezdaniteľného základu dane respektíve zahrnúť príspevky na ich sporiaci účet do nezdaniteľnej časti základu dane prispievateľa. Následné pokračovanie v sporení na tom istom účte len s iným prispievateľom, keď dieťa by sa stalo zárobkovo činnou osobou, by mali byť samozrejmosťou. Riešenie ale naráža na problém sociálnej nerovnosti medzi skupinami obyvateľstva. Zapojenie sociálnej a rodinnej politiky do možnosti a motivácie sporiť už deťom je žiadaná a potrebná.

 

3.) Vysoké poplatky – treba ich postupne znížovať (s prihliadnutím na objem aktív v druhom pilieri)

Aj keď sú poplatky sporiteľov v druhom pilieri nižšie ako poplatky za podielové fondy v komerčných bankách – treba povedať, že sporenie v druhom pilieri rieši dôchodkové zabezpečenie a DSS majú stabilný a relatívne dobre predpovedateľný príjem

Pri fondoch by bolo s pohľadu sporiteľa vhodné prehodnotiť výšku poplatkov. Je nemysliteľné a nelogické, že sporiteľ platí poplatok za zhodnotenie v indexovom fonde (10 % zo zhodnotenia), v ktorom správca aktívne neprispieva žiadnym spôsobom k výsledku zhodnotenia (správca aktívne neriadi porfólio aktív indexového fondu). Pri indexových fondoch na dlhodobom horizonte dochádza aj k duplicite poplatku za zhodnotenie, lebo sporiteľ platí aj poplatok z čistej hodnoty fondu.

Poplatky z čistej hodnoty majetku tiež výrazným spôsobom zasahujú do celkového výsledku nasporenej sumy. Napríklad poplatok 0,3 % ročne z čistej majetku v indexovom fonde generuje o približne 7 % nižšiu nasporenú sumu (po 40 rokoch sporenia v indexovom fonde so 4 % ročným priemerným zhodnotením indexu) v porovnaní so stavom keby bol poplatok z majetku 0 % ročne.  

Poplatky z čistej hodnoty majetku by mali byť stanovené degresívne. S postupným rastom čistého majetku v druhom pilieri stanoviť nižšie úrovne poplatku.

 

 

Nízky výplatný pomer medzi nasporenou sumou a ponúkaným doživotným resp. dočasným dôchodkom

Aktuálny stav na trhu výplaty dôchodkov z druhého piliera je charakteristický ponukou nízkeho dôchodku v pomere k nasporenej sume. Uvedený stav podporuje aj existujúca informačná asymetria medzi sporiteľom a poisťovňami.

Ako príklad aktuálnej ponuky dôchodkov uvádzam link: https://www.onlineinvest.sk/249=kalkulacka---aky-dochodok-dostanem-z-2-piliera

Uvažujeme s nasporenou sumou = 57 015 EUR. Poisťovne ponúknu 4 varianty doživotného dôchodku z II. Piliera. Pri výplate počítajú s priemernou dobou dožitia približne 77 rokov. Súčasne uvažuje s odchodom do dôchodku v roku 2018 vo veku 62 rokoch a 139 dní. Kalkulačka uvažuje s priemerným trvaním dôchodku cca 15 rokov. Uvádzam príklad z uvedenej stránky s najvyšším ponúkaným dôchodkom:

Dôchodok bez zvyšovania a bez pozostalostného krytia

207.3 - 232.7 Eur mesačne budete dostávať doživotne ako dôchodok z 2. piliera. Ak umriete skôr ako 7 rokov od začiatku vyplácania dôchodku, majú dedičia nárok na časť nasporenej sumy.

Pri vyplácaní dôchodku na úrovni 232,7 EUR mesačne a bez ďalšieho zhodnocovania aktív nasporenej sumy v poisťovni by dôchodcovi poisťovňa musela vyplácať uvedený dôchodok 232,7 EUR v nasledujúcich 245 mesiacov (20,4 roka) aby minula nasporenú sumu na úrovni 57015 EUR.  20,4 roka je teda vo výraznom nepomere s priemerným trvaním dôchodku cca 15 rokov.

Pri spätnom výpočte (kebyže abstrahujeme od rozloženia jednotlivých príjmových skupín obyvateľstva v rámci poistného kmeňa poisťovne) v snahe odpovedať na otázku koľko by sme mali dostať, keby sme žili presne ešte 14,7 rokov po nástupe na dôchodok (vo veku 62,3 roka) tak by sme zistili, že dôchodok by mal byť na úrovni približne 316 EUR za mesiac. Oproti najvyššiemu ponúkanému dôchodku vo výške 232,7 EUR je suma 316 EUR o 36 % !! vyššia.

Uvedený výsledok môže hovoriť o nesmiernej príjmovej nerovnosti skupín obyvateľstva sporiacich v druhom pilieri, alebo o aktuálne vysokých fixných nákladoch poisťovní na výplatu jedného dôchodku, alebo o vysokej ziskovosti poisťovní.

Poisťovne môžu argumentovať rozložením príjmových skupín poistného kmeňa a z toho vyplývajúcej skutočnosti, že relatívne vyšší počet nižšie zarábajúcich sporiteľov s nižšou dĺžkou dožitia sa skladá na dlhšie trvajúci dôchodok (ako je priemerná doba dôchodku) vyšších príjmových skupín obyvateľstva s vyššou dĺžkou dožitia (ako je priemerná). Na verejnosti poisťovne neprezentovali z akého skutočného rozdelenia poisťovne vychádzajú pri svojich výpočtoch a preto ich argumentácia je kontroverzná. Skôr sa prikláňam k verzii o aktuálne vysokých fixných nákladoch na vyplácaný dôchodok a nízkej motivácie poisťovní konkurovať si vzhľadom k aktuálnemu nízkemu objemu prostriedkov na trhu výplaty dôchodkov.

S prihliadnutím na aktuálne ponúkané dôchodky (v pomere k nasporenej sume) je zrejmé, že momentálne, ak to sporiteľovi okolnosti umožňujú, je najlepším riešením rozhodnúť sa pre programový výber (zobrať všetky možné nasporené prostriedky a starať sa o ne sám).

Verím, že postupom času pomer medzi ponúkaným dôchodkom na mesiac a nasporenou sumou v druhom pilieri bude rásť (v dôsledku rastu objemu prostriedkov na trhu výplaty dôchodkov).

V prípade, že by v budúcnosti problém nízkeho výplatného pomeru (medzi ponúkaným dôchodkom a nasporenou sumou v druhom pilieri) pretrvával, riešením by bolo legislatívne umožniť vznik a činnosť výplatných fondov. Tie by mohli vytvoriť dodatočnú konkurenciu  na trhu výplaty dôchodkov v SR. 

https://www.onlineinvest.sk/249=kalkulacka---aky-dochodok-dostanem-z-2-piliera

https://www.immediateannuities.com/information/cnn-annuity-rates-step-1.html?gender=M&age=64&state=CO&deposit=57000

,

 

 

 

Ak sa Vám článok páčil, prosím podporte ho zvýšením karmy pod článkom. Ak nie, tak vyjadrite svoj názor v diskusii. Ďakujem.

Celé znenie tohto blogu je výhradne môj osobný názor. Nemusí korešpondovať s názorom inej osoby, alebo inštitúcie.  

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Haščák strávil noc za mrežami. Môže tam pobudnúť dlhšie

Po zásahu sa vzdal výkonných funkcií v Pente. Ostáva spolumajiteľom.


Už ste čítali?